Regulamin

29 października 2015

Warunki programu "Wypożycz demo"

 

 1. Uczestnikiem Programu może być każdy Partner handlowy Arrow ECS, który posiada podpisaną z Arrow ECS Umowę o współpracy.
 2. Użyczeniu podlegają wyłącznie produkty objęte Programem (Arrow ECS nie użycza komponentów i części zamiennych), zgodnie z wykazem na stronie www.
 3. Formularz Zamówienia należy wysłać do Arrow ECS co najmniej na 7 dni przed oczekiwaną datą użyczenia. Arrow ECS potwierdzi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu akceptację lub odmowę realizacji użyczenia w ciągu 3 dni roboczych. Arrow ECS może odmówić użyczenia bez podania przyczyn.
 4. Za datę rozpoczęcia użyczenia uważa się dzień wysłania produktu z magazynu Arrow lub odbioru osobistego użyczanego produktu przez Zamawiającego.
 5. Standardowy okres użyczenia wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 6. W przypadku chęci przedłużenia okresu użyczenia, Zamawiający zobowiązany jest skontaktować się z administratorem programu lub opiekunem produktu w celu uzyskania zgody na takie przedłużenie. Brak zgody ze strony Arrow ECS, wysłanej drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu, obliguje Zamawiającego do zwrotu użyczonego produktu w pierwotnie ustalonym terminie.
 7. Transport użyczanego produktu na wskazany adres odbywa się na koszt Arrow ECS.
 8. Zwrotu użyczanego produktu należy dokonać do magazynu Arrow ECS w Krakowie 31-346, przy ul. Stawowej 119, na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 9. W przypadku wykrycia niezgodności otrzymanego towaru ze specyfikacją na stronie www Arrow lub stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie, Zamawiający jest zobowiązany przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypożyczenia@arrowecs.pl do 3 dni roboczych po otrzymaniu użyczanego produktu, stosowną informację i/lub protokół uszkodzenia podpisany z kurierem przy dostawie.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu użyczanego produktu kompletnego i w stanie niepogorszonym, ponad jego naturalne zużycie.
 11. Odpowiedzialność materialna za użyczony produkt spoczywa na Zamawiającym od chwili odbioru użyczanego produktu, do chwili jego zwrotu do Arrow ECS i sprawdzenia. Na sprawdzenie stanu zwróconego użyczanego produktu Arrow ECS zastrzega sobie 3 dni robocze. O ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących uszkodzenia, niedziałania lub braku poszczególnych elementów użyczanego produktu, Arrow ECS poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 12.  Zamawiający zgadza się na wystawienie faktury na całą wartość użyczanego produktu (zgodnie z powyższą tabelą), jeżeli użyczony produkt nie zostanie zwrócony do ustalonej daty zwrotu lub zostanie zwrócony uszkodzony lub niekompletny.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Użyczenia, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umów Arrow ECS zamieszczone na stronie internetowej Arrow ECS pod adresem http://www.arrowecs.pl/id/OWU (OWU), a w sprawach nieuregulowanych w OWU, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 14. Osoba składająca podpis pod Zamówieniem, tym samym potwierdza, że jest upoważniona z ramienia Zamawiającego do składania zamówień w Arrow ECS.

 

Warunki programu "Wypróbuj Technologię"

 

I. Warunki dotyczące fizycznego użyczenia sprzętu

 1. Fizyczne użyczenie produktów z tej kategorii wymaga podpisania osobnej umowy, która definiuje wszystkie warunki tego użyczenia.
 2. Pliki z umową znajdują się w opisie każdego produktu w sekcji "Pliki do pobrania".

II. Warunki dotyczące zdalnego użyczenia sprzętu

 1. W przypadku niektórych produktów, użyczenie może odbywać się przez zdalny dostęp do użyczanego produktu.
 2. Uczestnikiem Programu może być każdy Partner handlowy Arrow ECS, który posiada podpisaną z Arrow ECS Umowę o współpracy (Zamawiający).
 3. Przez zdalny dostęp rozumie się korzystanie z użyczonego produktu bezpośredniow serwerowni Arrow ECS (biuro w Warszawie przy ul. Krakowiaków 32 lub w Krakowie przy ul. Stawowej 119) lub za pomocą szyfrowanego połączenia VPN, w obydwu przypadkach po uzyskaniu od Arrow ECS hasła dostępu.
 4. Korzystanie z użyczonego produktu przez zdalny dostęp bezpośrednio w serwerowni Arrow ECS może odbywać się wyłącznie w godzinach pracy biura Arrow ECS, w obecności osoby upoważnionej z ramienia Arrow ECS lub za jej zgodą.
 5. Korzystanie z użyczonego produktu przez zdalny dostęp pomocą szyfrowanego połączenia VPN może odbywać się w dowolnym czasie przez cały okres użyczenia.
 6. W przypadku zdalnego korzystania z użyczonego produktu bezpośrednio w serwerowni Arrow ECS, Zamawiający odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby korzystające z ramienia Zamawiającego.
 7. Arrow ECS przekaże osobie upoważnionej, wskazanej w formularzu Zamówienia ze strony Zamawiającego, hasło dostępu do użyczanego produktu, nadane dla potrzeb realizacji użyczenia i aktywne wyłącznie w okresie użyczenia.
 8. Zamawiający zapewni kontrolę dostępu do użyczanego produktu na swoją odpowiedzialność.
 9. Zamawiający zobowiązuje się przed końcem użyczenia do przywrócenia użyczonego produktu do stanu sprzed użyczenia i usunięcia wszystkich wprowadzonych danych we własnym zakresie. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek danych w użyczonym produkcie po terminie końcowym użyczenia, Arrow ECS będzie mieć prawo do ich usunięcia bez żadnej odpowiedzialności z tego tytułu wobec Zamawiającego.
 10. Standardowy okres użyczenia wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni kalendarzowych. W przypadku chęci przedłużenia okresu użyczenia, Zamawiający zobowiązany jest skontaktować się z administratorem Programu lub opiekunem produktu w celu uzyskania zgody na takie przedłużenie. Brak zgody ze strony Arrow ECS, wysłanej drogą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu, oznacza zakończenie użyczenia w pierwotnie ustalonym terminie i blokadę hasła do zdalnego dostępu do użyczonego produktu po tym terminie.
 11. W okresie użyczenia Zamawiający odpowiada za wszelkie dane i treści wprowadzane i przetwarzane przy użyciu użyczonego produktu i zobowiązuje się do jego używania, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wyłącznie w celu przeprowadzenia testów przydatności i wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.
 12. Jeżeli Arrow ECS użyczy produkt z zainstalowanym oprogramowaniem, oprogramowanie to będzie pełniło funkcję demonstracyjną i będzie mogło być przez Zamawiającego wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia testów przydatności na użyczanym produkcie, w powiązaniu z użyczonym produktem oraz zgodnie z wymogami producenta danego oprogramowania. Oprogramowanie to nie może być modyfikowane, kopiowane, ujawniane i/lub dostarczane w jakimkolwiek celu osobom trzecim, poza pracownikami lub osobami działającymi z ramienia Zamawiającego, które będą zaangażowane przy przeprowadzeniu testów na użyczonym produkcie.
 13. W czasie trwania użyczenia na Zamawiającego nie są przenoszone żadne dodatkowe, nieokreślone niniejszymi warunkami prawa, w tym prawo własności.
 14. Arrow ECS nie udziela na użyczony produkt żadnej gwarancji i rękojmi i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutki działań Zamawiającego przy użyciu użyczonego produktu, w tym za utratę danych wprowadzonych i przetwarzanych przez Zamawiającego w okresie użyczenia.
 15. Arrow ECS nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z użyczonego produktu przez Zamawiającego, niezależnie od przyczyn. 
 16. Formularz Zamówienia należy wysłać do Arrow ECS co najmniej na 7 dni przed oczekiwaną datą użyczenia. Arrow ECS potwierdzi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu akceptację lub odmowę realizacji użyczenia w ciągu 3 dni roboczych. Arrow ECS może odmówić użyczenia bez podania przyczyn.
 17. W sprawach nieuregulowanych w warunkach Programu, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umów Arrow ECS zamieszczone na stronie internetowej Arrow ECS pod adresem http://www.arrowecs.pl/id/OWU (OWU), a w sprawach nieuregulowanych w OWU, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 18. Osoba składająca podpis pod Zamówieniem, tym samym potwierdza, że jest upoważniona z ramienia Zamawiającego do złożenia Zamówienia w Arrow ECS.